Polityka Prywatności

 

WITRYNA INTERNETOWA

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności witryny internetowej www.rhsp.pl, której administratorem jest Rolniczo-Handlowa Spółdzielnia Pracy w Nowym Sączu, z siedzibą przy ul. Zielonej 49.

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator – Rolniczo-Handlowa Spółdzielnia Pracy, ul. Zielona 49, 33-300 Nowy Sącz.
2. Witryna – strona internetowa dostępna pod adresem www.rhsp.pl.
3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

 

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Ciasteczka

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), m.in. w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z wszystkich funkcjonalności witryny

Cookies:

  • nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres
  • mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora
  • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia
  • w każdej chwili, korzystając z odpowiednich opcji swojej przeglądarki, Użytkownik może je usunąć lub zablokować wykorzystywanie plików cookies w przyszłości

Analiza statystyk

W celu zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania witryny internetowej została ona zintegrowana z Google Analytics — usługą analizującą ruch w witrynie w celach statystycznych

Z polityką prywatności Google Analytics można zapoznać się pod linkiem: Polityka Prywatności GOOGLE

W celu rezygnacji ze śledzenia przez Google Analytics na wszystkich stronach internetowych prosimy odwiedzić stronę:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. pliki pdf, filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę — te witryny mogą zbierać informację o Użytkowniku, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować interakcje Użytkownika z osadzonym materiałem.

Serwer zewnętrzny

Korzystanie z Witryny  wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Witryna. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera — logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera:

  • nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Witryny
  • nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika, a ich zawartość
  • nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do zarządzania serwerem

Wsparcie techniczne strony

Przy świadczeniu na rzecz Administratora usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej, usługobiorcy mogą potencjalnie uzyskać dostęp do danych zapisanych w logach serwera.

Kontakt z administratorem

Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem e-mail biuro@rhsp.pl

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, pragniemy Państwa poinformować o zasadach, na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych w naszej firmie, oraz przysługujących Państwu prawach w tym zakresie.

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Rolniczo-Handlowa Spółdzielnia Pracy w Nowym Sączu, e-mail: biuro@rhsp.pl, tel. 18 443 74 00

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z treścią art. 37 ust. 1 RODO do powołania inspektora ochrony danych są zobligowane:

  • wszystkie organy lub podmioty publiczne (z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości);
  • administratorzy danych oraz podmioty przetwarzające powierzone dane osobowe, których główna działalność polega na operacjach przetwarzania danych osobowych, które ze względu na ich charakter, zakres lub cele przetwarzania wymagają regularnego i systematycznego monitorowania na dużą skalę osób, których dane te dotyczą;
  • administratorzy danych oraz podmioty przetwarzające powierzone dane osobowe, których główna działalność polega na przetwarzaniu na dużą skalę tzw. szczególnych kategorii danych (o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa (o których mowa w art. 10 RODO).

 

Mając powyższe na uwadze, Administrator nie ma obowiązku powołania inspektora ochrony danych osobowych, co nie zmienia faktu, iż w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan możliwość skontaktowania się bezpośrednio z Administratorem, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@rhsp.pl, tel. 18 443 74 00

 

Cel i podstawa przetwarzania

 

Państwa dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w Art. 6 RODO i w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą oraz spełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawa w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w celu realizacji umów, w celu ochrony i dochodzenia przysługujących nam roszczeń oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów lub na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcą danych osobowych będą lub mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, lub odrębnych umów, a w szczególności:

- pracownicy naszej firmy na podstawie upoważnień do przetwarzania danych celem realizacji obowiązków służbowych;

- podmioty zewnętrzne: współpracownicy, kontrahenci, inwestorzy, podwykonawcy, podmioty trzecie (podmioty przetwarzające) uprawnieni do przetwarzania danych w imieniu naszej firmy, w celu realizacji zleconych im usług lub w ramach współpracy – niezbędnych dla działalności naszej firmy;

- uprawnione organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, które mogą otrzymywać dane w celu wypełniania ciążących na nich obowiązków prawnych, a którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (podmioty mający siedzibę poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

 

Okres przechowywania danych osobowych – kryteria jego ustalania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Pomimo zakończenia realizacji celu przetwarzania, dane mogą być dalej przechowywane, jeżeli istnieje obowiązek ich archiwizacji z mocy prawa, lecz nie dłużej niż przez wymagany prawem okres. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, to ich dalsze przechowywanie zakończy się od czasu pisemnego cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jednakże w pewnych sytuacjach prawo do cofnięcia zgody nie działa wstecz, np. nie dotyczy to wizerunku już upublicznionego przed wycofywaniem zgody.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu (automatyczne przetwarzanie danych do analiz, ocen lub prognoz dla określenia np. cech, zainteresowań, zachowania, właściwości, sytuacji osoby). Tzn. żadne decyzje dotyczącej osób nie będą oparte o informacje pozyskane i wygenerowane w sposób automatyczny.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

 

Przysługują Państwu następujące prawa w zakresie udostępnionych swoich danych osobowych:

- prawo dostępu do przetwarzanych danych;

- prawo do sprostowania danych;

- prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach zadań realizowanych w interesie publicznym;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

- prawo do przenoszenia danych;

- prawo do wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Wymogi podania danych i ewentualne konsekwencje ich niepodania

 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Państwo danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.